Privacy Policy

For English version please see below

Clairify B.V., hierna te noemen, Clairify, gevestigd aan Westerlengte 99, 1034 TA, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Clairify B.V.
Westerlengte 99,
1034 TA, Amsterdam
https://clairify.io/
+31657378748

Tibor Casteleijn is de Functionaris Gegevensbescherming van Clairify. Hij/zij is te bereiken via tibor@clairify.io.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Clairify verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@clairify.io, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Clairify verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Clairify analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Clairify verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Clairify neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Clairify) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Clairify bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Bij gebruik contactformulier: Naam, e-mail, telefoonnummer, inhoud van bericht > Tot een jaar na laatste contact > Om contact op te kunnen nemen naar aanleiding van een bericht.
Bij leveren diensten van Clairify: Naam contactpersoon bedrijf, telefoonnummer, email > Tot een jaar na het opzeggen van dienst van dienst > Om contact op te kunnen nemen over de tevredenheid van de geleverde dienst en aanbieden van nieuwe producten en diensten

Delen van persoonsgegevens met derden

Clairify verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Clairify blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Clairify gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Clairify gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Hieronder een overzicht:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Clairify en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@clairify.io. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Clairify wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Clairify neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@clairify.io.
Clairify B.V., referred to as Clairify hereafter, located at Westerlengte 99, 1034 TA, Amsterdam, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:

Clairify B.V.
Westerlengte 99,
1034 TA, Amsterdam
https://clairify.io/
+31657378748

Tibor Casteleijn is Clairify's Data Protection Officer. He can be reached at tibor@clairify.io.

Personal data that we process

Clairify processes your personal data because you use our services and / or because you provide this data to us yourself.

Below you will find an overview of the personal data that we process:

 • Phone number
 • Email address
 • IP address
 • Other personal data that you actively provide, for example in correspondence and by phone
 • Information about your activities on our website
 • Internet browser and device type

Special and / or sensitive personal data that we process

Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors under the age of 16. Unless they have parental or guardian permission. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We recommend parents therefore, to be involved in the online activities of their children, to prevent data from being collected about children without parental consent. If you are convinced that we are without that permission have collected personal information about a minor, please contact us at info@clairify.io and we will delete this information.

For what purpose and on what basis we process personal data

Clairify processes your personal data for the following purposes:

 • Handling your payment
 • Sending our newsletter and / or brochure
 • To be able to call or email you if necessary to carry out our services
 • To inform you about changes to our services and products
 • To deliver goods and services to you
 • Clairify analyzes your behavior on the website in order to improve the website and to tailor the range of products and services to your preferences.
 • Clairify also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as information that we need for our tax return.

Automated decision-making

Clairify does not make decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for people. In this context, 'decisions' are made by computer programs or systems, without interference of a person (for example a Clairify employee).

How long we keep personal data

Clairify does not store your personal data longer than is strictly necessary to realize the goals for which your data is collected. We use the following retention periods for the following (categories) of personal data:
(Category) personal data> Retention period> Reason
When using the contact form: Name, e-mail, telephone number, content of message > Up to one year after last contact> To be able to contact us in response to a message.
When providing services from Clairify: Name of contact person company, telephone number, email > Up to one year after termination of service> To be able to contact us about the satisfaction of the service provided and offering of new products and services

Sharing personal data with third parties

Clairify does not sell your data to third parties and will only provide it if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. With companies that process your data in our assignment, we conclude a processor agreement to ensure the same level of security and confidentiality of your data. Clairify remains responsible for these processing operations.

Cookies, or similar techniques that we use

Clairify uses functional, analytical and tracking cookies. A cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. Clairify uses cookies with a pure technical functionality. These ensure that the website works properly and that, for example, your preferred settings are remembered. These cookies are also used to make the website work properly and to be able to optimize it. In addition, we place cookies that keep track of your surfing behavior so that we can offer customized content and advertisements.
On your first visit to our website we have already informed you about these cookies and we have asked for your permission to place them. You can opt out of cookies by changing the settings of your internet browser to no longer store cookies. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser. For an explanation, see: https://veiliginternetten.nl/themes/s Situation/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Cookies are also placed on this website by third parties. These are, for example, advertisers and / or social media companies.

Below you can find an overview:
Cookie: Googly Analytics
Name: _utma
Function: Analytical cookie measuring website visitor behaviour
Retention period: 2 years

View, change or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by Clairify and you have the right to data portability. This means that you can submit a request for us to send all personal data that we hold about you in a computer file to you, or another organization of your preference. You can also send a request to info@clairify.io for access, correction and deletion of your data, data transfer, cancellation of consent or objection to the processing of your data. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to attach a copy of your ID with the request. To protect your privacy, black out your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number. We will respond to your request as soon as possible, at least within four weeks. Clairify would also like to point out that you can file a complaint at the Dutch Data Protection Authority. You can do this via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data

Clairify takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you feel that your data is not correct be secured or there are indications of abuse, please contact our customer service at info@clairify.io.